Rodo

Szanowni Państwo,

Doceniamy Państwa zaufanie i fakt, że powierzyli nam Państwo swoje dane osobowe. Zapewniamy, że przykładamy dużą wagę do ich ochrony.

Dlatego w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. RODO czyli Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej – chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Co RODO zmienia?

W naszych wspólnych działaniach niewiele. Najważniejsze dla Państwa jest to, że nie muszą Państwo nic robić. My dostosowaliśmy naszą Politykę Prywatności do wchodzących zmian w przedmiocie Ochrony Danych Osobowych.

Prosimy jedynie o zapoznanie się ze szczegółami, opisującymi, w jaki sposób przetwarzamy otrzymane od Państwa dane osobowe i jak je chronimy.

Mogą Państwo i zawsze będą mogli mieć dostęp do przekazywanych nam danych. Zgody marketingowe są dobrowolne. Mogą Państwo również w każdej chwili je wycofać.

Mamy jednak nadzieję, że chcą Państwo nadal podtrzymywać nasze wzajemne dobre relacje – jako nasi obecni i dawni Klienci.

Jeśli tak, nic nie muszą Państwo robić. Jeśli nie, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić swój sprzeciw i poprosić o usunięcie Państwa danych z naszej bazy – korzystając z kontaktu mailowego / pisemnego / telefonicznego.

My też nie lubimy spamu, dlatego po zakończeniu realizacji umowy staramy się przesyłać Państwu głównie życzenia świąteczne mając nadzieję, że przez nikogo nasze maile nie są odbierane, jako nachalne. 

Dziękujemy za Państwa zaufanie. 

 

Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO

Administrator Danych:
“DE NOVO” Handel i Technika ; ul. Przemysłowa 9, 15-528 Sowlany-Białystok
Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych:
e-mail: biuro@ denovo.pl
adres pocztowy:
“DE NOVO” Handel i Technika ; ul. Przemysłowa 9, 15-528 Sowlany-Białystok
z dopiskiem: do Administratora Danych.
Pozyskanie danych osobowych:
Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • 1. W celu realizacji zawartej z nami umowy, a w szczególności:
 • wystawienia niezbędnych dokumentów zakupu w naszej firmie (faktury, paragony) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;
 • obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;
 • wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy;
 • obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone;
 • w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszej firmy przepisy prawa;
 • 2. W celu realizacji zawartej z nami umowy, a w szczególności:
 • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów;
 • podtrzymania relacji z klientem (wysyłanie życzeń świątecznych);
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • zapewnienia obsługi płatniczej;
 • windykacji należności;
 • archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • 3. Zgodnie z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych:
 • zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony www;
 • prowadzenia działań marketingowych i/lub handlowych z wykorzystaniem Państwa;
 • adresu e-mail i telefonu; organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą dobrowolnie Państwo wziąć udział;
 • nagrywanie wybiórcze rozmów w celach szkoleniowych i polepszenia obsługi klienta.

Podanie danych:

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.

Wymagamy podania następujących danych:
A) dla osób fizycznych:
• Imię i nazwisko
• adres zamieszkania
• adres miejsca, gdzie ma zostać wykonana usługa
• nr telefonu i adres e-mail
B) dla podmiotów gospodarczych:
• Nazwa firmy
• adres siedziby firmy
• adres miejsca, gdzie ma zostać wykonana usługa
• nr NIP , nr telefonu i adres e-mail

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Udostępnianie Państwa danych osobowych:
W niektórych sytuacjach Państwa dane są przekazywane podmiotom trzecim. Są to:
– upoważnieni pracownicy, którym, Państwa dane osobowe są ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
– podmioty współpracujące z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
– inne podmioty, dla których Państwo wyrazili zgodę;
– pozostali odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki (w przypadku chęci zawarcia umowy kredytowej na zakup naszych usług), firmy kurierskie;
– organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa;

Przechowywanie danych osobowych:
Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
– wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
– statystycznych i archiwizacyjnych;

Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu
Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i wynikających z wykonywanych przez nas usług. Zgodę można wycofać w każdym momencie – przesyłając informację w formie mailowej, składając pismo w siedzibie Administratora Danych lub przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu liczne uprawnienia. Możecie z nich Państwo skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami drogą mailową: (biuro@denovo.pl).

Mają Państwo prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
– pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
– uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
• występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
• celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
• daty od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
• ewentualnym źródle pozyskania danych;
• udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
• planowanego okresu przechowywania danych,