Reklamacje

Prosimy Państwa o oględziny przesyłek przy odbiorze od Kuriera, czy nie noszą śladów uszkodzeń. Po podpisaniu odbioru, prosimy o sprawdzenie zawartości paczek w obecności Kuriera. Jeżeli towar uległ uszkodzeniu należy spisać protokół reklamacyjny zawierający opis oraz ilości uszkodzonych towarów. Protokół stanowi podstawę wszczęcia postępowania reklamacyjnego. Wszelkie reklamacje ilościowe i jakościowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania zamówienia.

Zgłoszenie reklamacyjne odbywa się za pośrednictwem Partnera Handlowego, u którego wadliwy Produkt został nabyty.

 • 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej do Działu Handlowego De Novo.
 • 2. W przypadku dostaw do punktu wskazanego przez Partnera Handlowego reklamacje ilościowe wynikające z błędnego załadunku produktów oraz reklamacje wynikające ze szkód powstałych w trakcie transportu mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od dostawy.
 • 3. W przypadku reklamacji ilościowych wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu konieczne jest umieszczenie przez Partnera Handlowego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionych Produktach (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Partner Handlowy zobowiązany jest każdorazowo do szczegółowej kontroli dostawy jeżeli transportowe zabezpieczenie Produktów będzie nosiło jakiekolwiek ślady naruszenia. Adnotacja Partnera Handlowego na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.
 • 4. Reklamacje jakościowe w okresie objętym gwarancją Partner Handlowy może zgłaszać w terminie 7 dni od daty wykrycia wady ”na zgłoszeniu reklamacyjnym”.
 • 5. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Partnera Handlowego prawa do reklamacji.
 • 6. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
 • 7. Dla reklamacji jakościowych w procesie reklamacyjnym rozpatrywane są wyłącznie
 • 8. De Novo dokona nieodpłatnej naprawy Produktów lub wymiany na nowe wolne od wad, dla wszystkich produktów które zostaną zareklamowane zgodnie z procedurą i uznane jako Produkty zareklamowane zasadnie.
 • 9. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładny opis ujawnionych wad.
 • 10. Reklamowane Produkty dostarczane są do De Novo na koszt De Novo wyłącznie w przypadku, w którym przesłanie wadliwych towarów wskazanych w zgłoszeniu reklamacyjnym nastąpiło po uzgodnieniu tej wysyłki z Biurem Handlowym, a zgłoszenie reklamacyjne uznane zostało przez De Novo jako zasadne i powstałe z winy De Novo. W przeciwnym razie kosztami transportu reklamowanych Produktów zostanie obciążony Partner Handlowy.
 • 11. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych z usterką bądź sposobem eksploatacji Produktu, Partner Handlowy zobowiązany jest dostarczyć wszelkich danych i informacji, których zażąda Biuro Handlowe w celu rozpatrzenia reklamacji.
 • 12. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia reklamacyjne otrzymane przez De Novo przed upływem 4 tygodni od daty sprzedaży Produktu.
 • 13. Biuro Handlowe poinformuje Partnera Handlowego na piśmie o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
 • 14. De Novo zapewnia, że Biuro Handlowe podejmie wszelkie działania zmierzające do usunięcia usterki Produktu będącego przedmiotem zgłoszenia reklamacyjnego lub wymiany produktu na nowy w terminie 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.
 • 15. O sposobie rozpatrzenia zasadnego zgłoszenia reklamacyjnego, tj. naprawie Produktu, wymianie Produktu na nowy bądź zwrocie zapłaconej przez Partnera Handlowego ceny, decyduje wg. swojego uznania De Novo oceniając rodzaj usterki.
 • 16. Dostawa naprawionych Produktów do Partnera Handlowego odbywa się na koszt De Novo w dogodnym dla obu stron terminie.
 • 17. De Novo nie odpowiada w żaden sposób za dodatkowe koszty powstałe w wyniku wystąpienia usterki Produktu (np. montaż i demontaż) ograniczając swoją odpowiedzialność wyłącznie do samego Produktu.
 • 18. De Novo nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem Produktów przez Partnera Handlowego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.

Wszystkie przesyłki zawierające szkło i elemety szklane Klient ma obowiązek otworzyć w dniu dostawy w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia szkła należy spisać protokół szkody.